Nytt forslag om varslingsregler

Den 5. april fremmet regjeringen en lovproposisjon med forslag til endringer av arbeidsmiljøloven. De foreslåtte endringene knytter seg til arbeidsmiljølovens regler om varsling. Dersom endringene blir vedtatt får dette konsekvenser for arbeidsgiverne.

Det har lenge vært uklart hvilke kriterier som skal legges til grunn for at det er en varsling. For å bøte på dette, foreslår regjeringen nå å lovfeste innholdet i de tre sentrale begrepene i varslingsregelverket; «kritikkverdig forhold, «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse». Ved å lovfeste innholdet i begrepene vil det bli lettere for arbeidsgivere å forstå når varslingsreglene gjør seg gjeldende, og hvordan arbeidsgiver skal opptre når arbeidsgiver mottar en varsling, samt innholdet i gjengjeldelsesforbudet.

Forslaget fra regjeringen inneholder også nye regler om hva en arbeidsgiver plikter å gjøre dersom arbeidsgiver mottar et varsel. Arbeidsgiver pålegges for det første å undersøke varselet innen rimelig tid. Videre pålegges arbeidsgiver en særlig plikt til å forsikre seg om at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I tillegg til dette foreslås det å kreve at varslingsrutinene skal beskrive arbeidsgivers saksbehandling av et varsel.

Regjeringen foreslår også å innføre et objektivt erstatningsansvar for arbeidsgiver i de tilfeller det foreligger brudd på forbudet mot gjengjeldelse. I disse tilfellene vil ansvarsgrunnlaget være det samme som ved krav om oppreisningserstatning etter gjengjeldelse.

Stiegler WKS sin arbeidsrettsgruppe bistår gjerne dersom du eller din bedrift skulle ha spørsmål om de nye varslingsreglene eller andre arbeidsrettslige spørsmål.