Våre advokater har bred kompetanse og lang erfaring innen en rekke bransjer og rettsområder. Her er noe av det vi kan bistå med:

Arbeidsrett

Arbeidsrettslige spørsmål kan være kompliserte og vil ofte kreve spisskompetanse. Vi tilbyr tjenester innenfor hele det arbeidsrettslige området og har høy kompetanse på arbeidsmiljøloven, statsansattloven og skipsarbeidsloven.

Vår bistand er innrettet mot arbeidsgivers og virksomhetens løpende arbeidsrettslige utfordringer og forretningsmessige transaksjoner. Som arbeidsgiver er korrekt håndtering av reglene om oppstart og avslutning av ansettelsesforhold, innleie og utleie, virksomhetsoverdragelse, nedbemanningsprosesser, konflikthåndtering og varslingssaker kritiske suksesskriterier.

Vi bistår også privatpersoner innenfor ulike arbeidsrettslige områder. Særlig gjelder dette ved oppsigelse, nedbemanningsprosesser, krav til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, mobbing og trakassering, spørsmål om arbeidstid, lønnskrav i henhold til lønns- eller tariffavtaler, nasjonale og internasjonale ansettelsesforhold både onshore og offshore.

Vi kan forebygge at arbeidsrettslige tvister oppstår, og vi sørger for profesjonell håndtering av tvister som likevel måtte oppstå.​

Vi bistår blant annet i:

 • Utarbeidelse av arbeidskontrakter, arbeidsreglement, personalhåndbøker og vurdering av konkurranseklausuler
 • Prosesser knyttet til oppsigelse/avskjedigelse overfor både arbeidsgivere og arbeidstakere, herunder avtaleutforming og forhandlinger i forbindelse med sluttavtale
 • Bonus- og insentivordninger, herunder opsjonsavtaler
 • Nedbemanningsprosesser
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Varslingssaker og konflikthåndtering, herunder mobbe- og trakasseringssaker
 • Lønnskrav i henhold til lønns- og tariffavtaler

Ta kontakt med:

Arv og familierett

Arverettslige spørsmål

Arveretten handler om hva som skal skje med eiendelene og forpliktelsene til en person som er død. Arv fordeles etter arvelovens regler eller etter bestemmelser fastsatt i testament.

Mange ønsker å være i forkant og planlegge hva som skal skje med deres verdier når de faller fra og er opptatt av at arveoppgjøret etter dem skal foregå i minnelighet. Noen ønsker å skifte med neste generasjon mens de lever, andre vil sikre at gjenlevende ektefelle eller samboer gis rett til å sitte i uskiftet bo. Tilfellene er ulike og det er vanskelig å orientere seg i det komplekse regelverket.

Vi bistår deg med alminnelig rådgivning i arverettslige spørsmål, opprettelse av testament, gjennomføring av private skifter av dødsbo og prosedyreoppdrag ved arverettslige tvister for domstolen. Stiegler WKS har bostyreroppdrag fra tingretten ved offentlig skifte av dødsboer.

Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Når ektefeller eller samboere går fra hverandre er det ofte nødvendig med advokatbistand. Både skilsmisse- og samboeroppgjør kan være svært kompliserte, og utfallet kan for mange være uventet. Tvister kunne vært unngått dersom samboerne eller ektefellene hadde fått juridisk bistand til å opprette samboeravtaler eller ektepakt før samlivsbruddet.

Våre advokater bistår med inngåelse av samboeravtaler, ektepakter og testament. De bistår også med gjennomføringen av et korrekt økonomisk oppgjør og ved tvisteløsning for domstolene.

Forholdet til eventuelle barn blir ofte påvirket av et samlivsbrudd. Da oppstår det gjerne spørsmål om foreldreansvar, samværsrett og bosted. Vi har omfattende erfaring med barnerettslige spørsmål og hjelper deg med råd og veiledning for å oppnå gode løsninger for alle berørte parter.

Ta kontakt med:

Barnevern

Advokatene i faggruppe Barnevern yter kun bistand til det offentlige og vi har etter hvert svært mange vestlandskommuner blant våre klienter.

Våre advokater bistår daglig barneverntjenester med alt fra mindre problemstillinger som kan løses via telefon eller epost, til store og krevende prosedyreoppdrag for fylkesnemnd eller domstoler.

Våre advokater er svært erfarne og har den beste kompetanse og kunnskap på feltet. Advokatene oppdaterer seg faglig gjennom deltakelse på relevante kurs og seminarer, og driver samtidig kurs- og opplæringsvirksomhet ut til kommunene.

Advokatene i faggruppen bistår også kommuner i tvangssaker etter helse- og omsorgstjenesteloven. Det vil da være NAV Sosial i kommunen som er klient.

En av våre styrker er at faggruppen er godt bemannet, noe som gjør at vi alltid vil være tilgjengelige og at svar og bistand kan tilbys raskt og ved behov.

Ta kontakt med:

Bygg og entreprise

Entrepriser er avtaler mellom byggherre og entreprenør i et bygge- eller anleggsoppdrag.

Våre advokater har forståelse for dynamikken mellom kontraktspartene, og legger vekt på å gi raske og konstruktive råd. Vi kan bistå ved valg av kontraktsform, i kontraktsforhandlinger og ved utforming av kontrakt.

Vi kan bistå med løpende rådgivning underveis i prosjektet, ved håndtering av endringer og tillegg til kontrakten og med prosedyre ved tvister mellom partene. Videre kan vi bistå ved sluttoppgjør og overtakelsesforretning, samt håndtere eventuelle mangelskrav.

Ta kontakt med:

Eiendom

Eiendoms rettsforhold er et sentralt fagområde for Stiegler WKS og våre advokater bistår innenfor et bredt spekter av tema.

Både bedrifter, private og det offentlige er eiere av eiendom, og vil dermed stadig være i situasjoner som medfører behov for juridisk bistand. Våre advokater forsøker primært å bidra til minnelige løsninger, men bistår også i prosesser for domstolene i de saker der det er behov for rettslig avklaring. Dette inkluderer prosesser både for de alminnelige domstoler og jordskifteretten. Stiegler WKS bistår også innen utvikling av eiendom.

Problemstillinger knyttet til eiendom dukker opp enten i form av at man eier, er nabo eller har en begrenset rettighet i fast eiendom. De fleste kjøper og selger eiendom en eller flere ganger, hvilket kan utløse en rekke juridiske problemstillinger – som utarbeidelse av kontraktmateriale eller løsning av tvister etter at mangler er oppdaget eller kjøpekontrakten er blitt misligholdt på annen måte. Andre har inngått avtale om husleie eller tomtefeste, hvilket også kan utløse en rekke ulike rettslige problemstillinger. Eierskap og rettigheter i eiendom kan også være utsatt for press fra omgivelsene slik at det er behov for å sikre at rettigheter faktisk utøves lovmessig opp mot naboer, andre rettighetshavere eller det offentlige.

Flere av våre advokater har finanstilsynets konsesjon for eiendomsmegling og bistår jevnlig ved eiendomstransaksjoner. Vi kan derfor hjelpe deg med salg av eiendom, enten rene oppgjørsoppdrag eller hele salgsprosessen. Vi sørger for en korrekt overføring av eiendom og kjøpesum, utarbeidelse av kjøpekontrakt, tinglysing av skjøte og pant, oppgjør og sletting av heftelser.

Vi bistår blant annet ved:

 • tvister ved mangler etter kjøp og salg av eiendom
 • eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag
 • husleie
 • leiekontrakter for næring
 • byggesaker etter plan- og bygningsloven
 • skjønn og ekspropriasjonssaker
 • tomtefeste
 • tinglysing
 • naboforhold
 • grensesaker
 • jordskifte
 • odelsrett
 • vegloven
 • servitutter / rettigheter i eiendom

Ta kontakt med:

Erstatning og personskade

Hvis du har blitt skadet, enten det har skjedd ved en trafikkulykke, ved en yrkesskade, i en båt- eller flyulykke, eller ved en pasientskade innen helsevesenet, vil du gjennomgående ha krav på erstatning for de tap personskaden påfører deg.

Hoveddelen av erstatningen skal dekke ditt økonomiske tap og vil normalt kunne kreves av enten skadevolders ansvarsforsikringsselskap, arbeidsgivers yrkesforsikringsselskap eller norsk pasientskadeerstatning (NPE). Nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med dette vil som oftest også dekkes av den ansvarliges ansvarsforsikringsselskap.

Stiegler WKS har betydelig erfaring med personskadesaker og erstatning og hjelper skadelidte i kontakten med den ansvarlige, frem mot et riktig erstatningsoppgjør. Ta gjerne kontakt for en vurdering av din sak.​

Vi bistår også innen erstatningsrett knyttet til skade på ting og eiendom.

Ta kontakt med:

Kommunalrett og forvaltningsrett

Fra tid til annen er alle part i saker som gjelder offentlige vedtak.  Den enkeltes rett er daglig til vurdering innenfor et bredt spekter av saker i kommuner og øvrige offentlige instanser. Våre advokater kan bistå privatpersoner og firma med å fremme klage overfor det offentlige.

I rådgivning opp mot det offentlige er det avgjørende med kunnskap om de offentligrettslige saksfelt innenfor stat og kommune. Våre advokater har kompetanse i å håndtere det offentliges problemstillinger gjennom rådgivning og prosedyre og vi representerer mange kommuner i et vidt spekter av saker.

Våre advokater kjenner godt beslutningsprosessene i kommunene. Advokatene har erfaring med rådgivning i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk, både overfor kommuner som styres etter rådmannsmodell og kommuner som styres etter parlamentarisk modell. Vi kjenner tjenesteområdene og strukturen i forvaltningen av myndighet og bistår i saker innenfor et bredt saksfelt, særlig innenfor tekniske tjenester, eiendom, arealplanlegging, ekspropriasjon, osv.

Vi bistår blant annet ved spørsmål om:

 • habilitet
 • grensene for offentlig myndighetsutøvelse
 • personvern
 • innsyn etter offentlighetsloven
 • utredningsarbeid
 • fullmakts- og delegasjonsreglement
 • inngåelse av bygg- og entrepriseavtaler
 • bruk av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven
 • bruk av rammeavtaler og offentlige anskaffelser
 • ekspropriasjon og skjønn
 • utbygging av vei og VA
 • gebyrregulativ
 • etablering av kommunale selskap
 • forvaltning av kommunalt eierskap

Ta kontakt med:

Konkurs og insolvens

Stiegler WKS tar bostyreroppdrag fra tingretten i konkurssaker og har derfor inngående innsikt i insolvenslovgivningen.

Vi bistår ved konkursbegjæringer, i gjeldsforhandlinger, ved inndrivelse av pengekrav og i saker etter tvangsloven.

Ta kontakt med:

Kontraktsrett

Gode kontrakter og avtaler er en forutsetning for å oppnå og opprettholde kommersiell suksess. Faglig solid utforming og håndtering av kontrakter er avgjørende for å sikre virksomhetens verdier og interesser, bevare gode kunderelasjoner, unngå misligholdskrav og ressurskrevende tvister.

Gode og forutsigbare kontrakter i samspill med virksomhetens kommersielle interesser er avgjørende innenfor samtlige virksomhetsområder, og bidrar til å øke virksomhetens markedsverdi ved oppkjøp, salg etc. En helhetlig strategi når det gjelder utforming og oppfølging av kontrakter reduserer risiko, og kan bidra til mindre administrasjon og mer effektiv drift.

Stiegler WKS bistår også privatpersoner innenfor kontraktsrett og avtalerett.

Vår bistand omfatter alt fra svært komplekse til enkle nasjonale og internasjonale kontraktsforhold, herunder ulike typer kontrakter og avtaler innenfor fast eiendom og entreprise, IT, industri, offshore, varehandel, konsulentvirksomhet, mellommansforhold, ulike former for samarbeidsavtaler, joint venture, franchise intensjonsavtaler, MoU etc.

Vi har betydelig erfaring med blant annet:

 • Utforming og revisjon av kontrakter,
 • Fremforhandle kommersielle og private kontrakter
 • Kontrakts- og avtaletolkning
 • Transaksjoner og due diligence
 • Kontraktsrettslige tvister, herunder erstatningskrav i forbindelse med kontraktsbrudd
 • Forhandlinger for domstolen, herunder voldgift

Ta kontakt med:

Offentlige anskaffelser

Regelverket om offentlige anskaffelser er både detaljert og komplisert. Det er lett å gjøre feil som kan få store konsekvenser, både for oppdragsgiver og for leverandører.

Våre advokater har lang erfaring innenfor offentlige anskaffelser. Vi kan derfor bistå under alle trinn i en anskaffelsesprosess, både for oppdragsgivere og for leverandører.

Vi kan bistå leverandører med kvalitetssikring av tilbud forut for innlevering og bistand i eventuell etterfølgende klageomgang, enten dette skulle være for KOFA eller for domstolene.

Offentlige oppdragsgivere kan vi bistå med utforming av anskaffelsesstrategi, valg av prosess og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag frem til utlysningen finner sted. Etter at anbudet er lyst ut og tilbud er mottatt, kan vi bistå med vurderinger knyttet til spørsmål om avklaringer, avvisninger, evalueringer og eventuelt avlysning. Vi kan også bistå med håndtering av tvister for domstolene eller ved klage til KOFA.

Ta kontakt med:

Plan- og bygningsrett

Stiegler WKS har spesialkompetanse på plan- og bygningsrett, også med erfaring fra det offentlige. Våre advokater finner sakens kjernepunkt og konsentrerer bistanden om de relevante problemstillinger for å sikre best mulig gjennomslag. Våre advokater bistår også opp mot politiske beslutningsorgan.

Vedtak i plan- og byggesaker bygger på et omfattende regelverk av lover, forskrifter og retningslinjer. I utgangpunktet håndheves plan- og bygningslovgivningen i kommunene, men flere offentlige myndigheter kan legge vesentlige føringer for vedtakets innhold; for eksempel fylkesmann, Statens Vegvesen og ulike avdelinger i kommunen.

Problemstillingene innenfor fagområdet varierer alt ettersom det gjelder en plansak eller byggesak, men for begge sakstypene er det viktig å ha en grunnleggende forståelse og kunnskap om plansystemet og hvilke føringer kommuneplan og reguleringsplan legger for arealet.

Som privatperson møter en gjerne problemstillinger knyttet til plan- og bygningsrett i forbindelse med bygging på egen eiendom eller dersom egen eiendom blir berørt av planlagt utbygging på naboeiendom.

Våre advokater bistår i alle deler av utbyggingsprosesser, fra reguleringsplan til ferdig byggeprosjekt. I tillegg til utbygger, samarbeider vi ofte tett med planlegger, arkitekt, prosjekterende og øvrige aktører. Vi bistår ved utbyggingsavtaler og ved privat kostnadsfordeling, samt i refusjonssaker etter plan- og bygningsloven.

Stiegler WKS bistår jevnlig private som har fått vedtak eller varsel om vedtak som følge av ikke byggemeldte tiltak på egen eiendom.

Vi bistår blant annet ved:

 • Tvangsmulkt
 • Pålegg om rivning
 • Legaliseringssaker
 • Merknader til nabovarsel
 • Klage på byggesaker
 • Klage på reguleringsplaner
 • Innspill til kommuneplan
 • Innspill til reguleringsplaner
 • Dispensasjonssaker
 • Støysaker
 • Utbyggingsavtaler
 • Regulering av offentlig vei
 • Refusjonssaker

Ta kontakt med:

Selskapsrett

Våre advokater har lang erfaring med å yte selskapsrettslig bistand. Vi gir råd og bistår i forbindelse med blant annet etablering, endring og opphør av selskaper. Vi bistår også med rådgivning omkring selskapets regnskap og organisasjon. Vi kan gi råd vedrørende valg av selskapsform, struktur og organisering av virksomheten.

Vår rådgivning omfatter også styrearbeid og ledelse, samt spørsmål knyttet til selskapet og dets aksjonærer, samt mellom aksjonærene innbyrdes.

Våre advokater har god kommersiell innsikt og bransjekunnskap. Vi er behjelpelig med utarbeidelse av dokumenter vedrørende blant annet:

 • Stiftelse og opphør
 • Kapitalendringer
 • Aksjonæravtaler
 • Fusjoner og fisjoner
 • Intern omorganisering
 • Kjøp av egne aksjer
 • Kjøp og salg av selskaper og virksomheter

Ta kontakt med:

Skjønn og ekspropriasjon

Arealutvikling i kommunene innebærer at privat grunn stadig kommer under press. Vedtatt reguleringsplan kan gi grunnlag for å ekspropriere areal til kommuner og statens formål, og også private formål kan gi grunnlag for ekspropriasjon.

Dersom partene ikke oppnår en minnelig avtale om avståelse av areal og rettigheter, kan det vedtas ekspropriasjon av arealet.

Stiegler WKS har lang erfaring med ekspropriasjonssaker. Våre advokater bistår både grunneiere og grunnerververe. Grunneiere som har mottatt varsel om ekspropriasjon har rett til økonomisk dekning av advokatbistand på nærmere vilkår.

Det er vesentlig at ekspropriasjonsprosessen forløper i tråd med lovens forutsetninger slik at prosessen bidrar til å sikre riktige avgjørelser. Vedtak om ekspropriasjon kan påklages.

Verdifastsettelse ved domstolen gjennomføres etter en særlig prosessform som kalles skjønn. Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring innenfor denne prosessform.
Enten saken gjelder forhandlinger om en minnelig avtale eller verdsettelse av arealet ved skjønn, er kunnskap om rettsprinsippene for verdsettelse avgjørende for å oppnå et godt resultat. Kompetanse innenfor plan- og bygningsrett, samt å ha det praktiske blikk som fanger opp og sørger for at eiendommens verdier kommer tydelig frem er også av stor betydning.

Ta kontakt med:

Strafferett

Våre advokater bistår både virksomheter og privatpersoner som er utsatt for straffeforfølgning. Dette omfatter rådgivning og juridisk bistand både under etterforskningen og ved en eventuell hoved- og ankeforhandling for domstolen. Stiegler WKS har bred erfaring fra alle typer straffesaker, blant annet har flere av firmaets advokater erfaring som forsvarere i store økonomiske straffesaker.

Alle som utsettes for straffeforfølgning har rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg. Hvorvidt bistanden er dekket av det offentlige vil avhenge av sakens art, omfang og kompleksitet, samt på hvilket stadium av saken bistanden ytes.

Ta kontakt med:

Transaksjoner

Vi setter sammen et team som er tilpasset sakens kompleksitet og omfang og håndterer dermed alt fra tradisjonelle oppkjøp og sammenslåinger til mer komplekse transaksjoner. Våre advokater har lang erfaring med å yte selskapsrettslig bistand og har erfaring fra alle selskapsformer som benyttes etter norsk rett. Bistanden omfatter egenkapitaltransaksjoner, herunder fisjoner/fusjoner og kapitalendringer.

Vi bistår både kjøpere og selgere, investorer, långivere og fusjonsparter, blant annet i forbindelse med:

 • Kjøp og salg av selskaper / virksomhet/ aktiva
 • Omorganisering, samordning og restrukturering
 • Fusjoner og fisjoner
 • Kapitalendringer
 • Venture selskaper og private equity
 • Finansiering

Ta kontakt med:

Tvisteløsning og prosedyre

I tvistesaker for domstolene er det ikke nok å ha jussen og faktum «på sin side». Like viktig er det at saken presenteres for domstolene på en strategisk og pedagogisk måte. ​Prosedyre dreier seg om formidling og kommunikasjon. Våre advokater har betydelig erfaring med prosedyre innenfor de fleste sivilrettslige områder, også voldgift.

Ta kontakt med: