13. mars 2020: Endringer i permitteringsreglene

Regjeringen har i dag fremmet forslag om midlertidige endringer i permitteringsreglene. Endringene vil føre til at den økonomiske oppsiden ved å gjennomføre permitteringer på kort sikt blir større for bedriftene. De ansattes rettigheter med hensyn til dagpenger blir også styrket.

Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager

Bedrifter som velger å permittere ansatte må som hovedregel selv dekke lønn til de ansatte den første perioden. Det følger av loven at arbeidsgiver har plikt til å utbetale lønn og annet arbeidsvederlag i en periode på 15 dager etter at permitteringen har trådt i kraft. Det gjelder likevel ingen arbeidsgiverperiode dersom permitteringen skyldes «brann, ulykker eller naturomstendigheter». NAV har slått fast at koronaviruset ikke er å regne som «naturomstendigheter», og at unntaket fra arbeidsgiverperioden  derfor ikke kommer til anvendelse.

Dersom regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget vil arbeidsgiverperioden bli redusert fra 15 til 2 dager. Den økonomiske oppsiden for bedriften ved å gjennomføre permitteringer blir dermed raskere realisert. Stortinget vil behandle regjeringens forslag tidlig neste uke.

Hva er permittering?

Permittering er et midlertidig opphør av arbeidsforholdet. Bedriften kan midlertidig bringe arbeidsforholdet 100 % til opphør eller redusere stillingsprosenten.

 Bedriften må ha saklig grunn

Arbeidsgiver kan gjennomføre permittering av de ansatte når saklig grunn gjør dette nødvendig.  Koronaviruset kan for flere bedrifter medføre store omveltninger i den daglige driften. Flere vil av forskjellige grunner kunne oppleve en betydelig reduksjon i omsetningen. Dette kan gi saklig grunn for å gjennomføre permitteringer. Koronaviruset kan også føre til at store deler av arbeidsstokken må være hjemme enten på grunn av sykdom, karantene eller på grunn av omsorgsansvar for barn fordi skoler og barnehager er stengt. Når arbeidsstokken blir redusert, kan det være uforsvarlig eller lite hensiktsmessig å fortsette driften med de ansatte som er igjen. En slik situasjon kan også være en saklig grunn for å gjennomføre permitteringer.

Dersom bare deler av arbeidsstokken skal permitteres, må utvelgelsen av de ansatte være saklig. Selv om arbeidsgiver er bundet av Hovedavtalen eller tilsvarende tariffavtale, vil bedriften normalt stå friere til å legge avgjørende vekt på behovet for å beholde spesiell kompetanse i en kritisk fase for bedriften, enn ved for eksempel oppsigelser.

Drøfting- og informasjonsplikt

Virksomheter som sysselsetter mer enn 50 ansatte har plikt til å informere og drøfte med de tillitsvalgte de permitteringstiltak som vurderes gjennomført. Det er arbeidsgiver som treffer beslutningen, men god dialog med tillitsvalgte vil ofte være en viktig forutsetning for en god gjennomføring av permitteringstiltaket.

De ansatte må varsles

Varslingsfristen ved permittering, er som hovedregel 14 dager. Ved uforutsette hendelser som gjør det nødvendig å helt eller delvis innstille driften, kan det likevel permitteres med to dagers varsel. Om det er snakk om en slik uforutsett hendelse må vurderes konkret for den enkelte virksomhet.

Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser. Dersom mer enn 10 ansatte berøres, må det også sendes melding til NAV om permitteringene.

På forespørsel vil StieglerWKS Advokatfirma AS oversende mal for permitteringsvarsel.

Dagpenger

Regjeringen foreslår også å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. De ansatte vil dermed gå over på dagpengerettigheter etter folketrygdloven umiddelbart etter utløpet av arbeidsgiverperioden på 2 dager. Regjeringen har også foreslått at kravet til arbeidstidsreduksjon for å få rett til dagpenger skal reduseres fra 50 % til 40 %.

For å kunne gjøre gjeldende krav på dagpenger må den ansatte melde seg som arbeidssøker til NAV første arbeidsdag og hver 14. dag. Dagpenger utgjør 2,4 promille av årslønnen per dag. Grunnlaget for beregningen av dagpenger har imidlertid et tak på 6G, slik at det maks utbetales kroner 1438 per arbeidsdag i en arbeidsuke på 5 dager.  Per i dag er regelverket slik at det kan ytes dagpenger i inntil 26 uker.

StieglerWKS Advokatfirma AS har spesialkompetanse på arbeidsrett. Våre arbeidsrettsadvokater prioriterer henvendelser knyttet til koronasituasjonen, og vil gi rask og god bistand. For henvendelser kontakt:

 

Per Magnus Falnes

Advokat/Partner

pmf@stieglerwks.no

+47 55215416

+47 91160890

 

Ingeborg Tveit

Senioradvokat

it@stieglerwks.no

+47 55215409

+47 93040534